Regler – Færdsel i naturen

Alle har ret til at færdes i naturen. Adgangen kan dog være begrænset – f.eks. i militære områder, i forbindelse med fredninger
og i reservater; desuden kan politiet begrænse adgangen i tilfælde af brandfare. Amtet, der er tilsynsmyndighed, kan gribe ind, hvis
den lovlige adgang til naturen forhindres.

I Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og i Bekendtgørelse nr. 842 af 4. september 2000 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen er der fastsat generelle regler om befolkningens muligheder for at færdes og opholde sig i naturen.

Reglerne er udtryk for en en afvejning af bruger, -natur og ejerinteresser. Reglerne fastlægger den ret, som befolkningen i almindelighed har til at færdes på anden mands jord. Ejeren kan normalt tillade yderligere færdsel. Færdsel sker på eget ansvar. Reglerne for offentlighedens adgang er forskellige efter naturtype
og ejerforhold.

Amterne er tilsynsmyndighed bl. a. med henblik på at sikre, at der ikke lægges hindringer i vejen for befolkningens lovfæstede adgangsret. I særlige tilfælde kan amterne indskrænke offentlighedens færdsel.

Amternes afgørelser kan af de klageberettigede inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klagen sendes til det pågældende amt.

Reglerne kan kort beskrives således:

Når man færdes i naturen, skal man vise hensyn og rette sig efter ejerens anvisninger.

Strande og klitter

Mulighederne for at færdes i naturen er forskellige for de enkelte naturtyper: På strande og klitfredede arealer må man færdes til fods og bade – men ikke slå telt op. På private strande og klitter skal der være mere end 50 m til nærmeste beboelse, hvis man vil tage ophold. Man må have en båd uden motor liggende kortvarigt på strandbredden.
Se desuden Klitter – benyttelse og beskyttelse

Private skove

I private skove må man gå og cykle på skovveje og grusstier. Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang, og man må ikke opholde sig nærmere på bygninger end 150 m. Skove under 5 hektar kan lukkes for offentligheden.

Offentligt ejede skove

I offentligt ejede skove må man færdes hele døgnet, men ikke opholde sig nærmere end 50 m fra beboelse. Det er tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er hegn.
Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes selskabsjagt, og i områder, hvor der foregår intensivt skovarbejde.

Kommentar: På Skov- og Naturstyrelsens arealer er der udvidede muligheder for organiseret brug – se organiseret brug af Skov- og Naturstyrelsens arealer. Skov- og Naturstyrelsens arealer kendes på de rød-farvede træstolper med grønt skilt med styrelsens logo på, som står ved indgangen til alle styrelsens arealer.

Gå og cykle på veje og stier i det åbne land

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet. På dage, hvor der er selskabsjagt eller foregår intensivt landbrugsarbejde, kan færdslen også indskrænkes.

Færdsel på udyrkede arealer

På udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man frit færdes til fods og opholde sig indtil 150 m fra bygninger. Der er adgang til private arealer fra kl. 7 til solnedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfri zoner langs vandløb.

Plukning af blomster, bær og svampe

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor man lovligt kan færdes.

Organiserede aktiviteter

Organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer kræver ofte ejerens tilladelse, og – uden for statsskovene – altid ved arrangementer med over 30 deltagere. Kontakt ejeren.

Sankekort

Sankekort til brænde kan flere steder købes hos skovejeren eller skovfogeden.

Hunde

Hunde skal normalt være i snor. På strandbredder må hunde, hvis man kan styre dem, være løse i perioden fra 1. oktober til 31. marts. I nogle statsskove er der særlige hundeskove, hvor man må færdes med løse hunde. Regler og oversigt over hundeskove.

Ridning

Ridning kræver ejerens tilladelse, og ejeren vil ofte kræve en afgift. I offentlige skove må man normalt ride på asfalterede veje og på grusveje, der er bredere end 2 1/2 m, samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Der må også rides på skovbunden – dog ikke i unge bevoksninger og herunder selvsået skovbund. Ridning, der udgår fra en rideskole el.lign. kræver altid ejerens tilladelse.

Kommentar: I Jægersborgskovene og på Vestamager skal man have et ridetegn. Kontakt Jægersborg statsskovdistrikt for yderligere oplysninger.

Tilføjelser:

Jagt

Der gælder specielle regler for jagt. Se Jagt – for erhverv og administration

Sejlads

Regler for fritidssejlads administreres ikke blot af Skov- og Naturstyrelsen. Derfor henvises der til Samfundsnøglens afsnit for Fritidssejlere, der er udarbejdet af Statens Information. Her henvises samtidig til andre myndigheder og organisationer.
De regler, der gælder for sejlads på statsejede søer, administreres af de lokale statsskovdistrikter.

Fiskeri

Siden 1996 har Skov- og Naturstyrelsen stillet en række søer og vandløb til fri rådighed for alle lystfiskere. Formålet med den nye praksis er at give både danske lystfiskere og udenlandske turister bedre adgang til lystfiskeri. Information om områder med frit fiskeri.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar